Przedsiębiorcza Przyszłość

08-11-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  BIZNESPLANÓW i WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  W PROJEKCIE "PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ"

Informujemy, iż ocena merytoryczna biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została zakończona. 
Ocenie podlegało 50 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.
43 osoby z najwyższą liczbą pkt. zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny  ) oraz rekomendowane do otrzymania wsparcia pomostowego.
7  osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej (których biznesplany, zostały ocenione pozytywnie  tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny ale nie zostały zakwalifikowane do otrzymania  dofinansowania z powodu braku środków).

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów
Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania
Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Zgodnie z par. 5  ust. 11  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość”, w z związku z faktem, iż wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie tj. otrzymały min. 70% pkt. ogółem oraz min. pkt. w  poszczególnych kategoriach oceny, ww. wyniki są ostateczne.
 
UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej oraz dostarczenia wymaganych dokumentów zostaną przesłane drogą e-mailową do Każdego uczestnika, którego biznesplan został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.
 
 
 
 

22-10-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ  BIZNESPLANÓW i WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  W PROJEKCIE "PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ"
 
Informujemy, iż ocenę formalna biznesplanow i i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość” została zakończona.
Ocenie formalnej poddano 50  biznesplanów i  wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 
50 biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego  zostało ocenionych pozytywne pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne)  i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.
 
Lista biznesplanów ocena formalna 

Lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego ocena formalna

20-09-2021

OGŁOSZENIE
O NABORZE BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH PROJEKTU  „PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ” NR POWR.01.02.01-18-0007/20-00

INFORMACJE OGÓLNE:
Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz zaprasza Uczestników projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”, do składania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.
Dokumenty będzie można składać w dniach  30.09.2021 r. – 13.10.2021 r. w Biurze Projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 07:30 – 15:30.

Biznesplan oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego można złożyć osobiście w Biurze Projektu, elektronicznie lub  za pośrednictwem poczty lub  kuriera. (zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez  Kandydata do projektu, określoną w § 3 ust. 8 oraz § 10 ust. 4  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
Jako datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaje się „Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu” zgodnie z definicją zawartą w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu/wniosku. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego i datą wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć biznesplan/wniosek o wsparcie pomostowe tylko jeden raz.
Dokumenty są dostępne w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej http://www.nowaperspektywa2015.pl/o_projekcie/przedsiebiorcza_przyszlosc
Proszę zwrócić uwagę na dokumenty zaktualizowane.
Uwagi formalne dotyczące składania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się  w załączniku.

Informacja nabór

18-08-2021

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość” zostały zakończone.
50 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
20 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”.

Lista rankingowa 50 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa 20 osob niezakwalifikowanych do projektu

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 7 ww. Regulaminu osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 26.08.2021 r.
Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia  oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Informujemy, iż w sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, zakwalifikowana zostanie następna  osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej zgodnie z par.10 ust. 9 ww. Regulaminu.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z par. 9 ust. 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”.
 
 

 
 

30-07-2021

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ”.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość”, po zakończeniu procedury odwoławczej.
 
Zgodnie z par. 8 ust. 29 Regulaminu rekrutacji uczestników 70 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej,  zostało zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
9 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej.
 
Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie zgodnie z par. 8 ust. 27 ww. Regulaminu.
 
Lista osob doradca zawodowy
Lista rezerwowa
 

23-07-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ”.
 
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”.
Ocenie merytorycznej podlegało 79 formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny merytorycznej 79  osób zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% punktów ogółem oraz min. 50% pkt. w każdym z kryteriów oceny).
Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość”.

Lista osób wyniki oceny merotorycznej
 
Informujemy, iż Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny, zgodnie z par. 8 ust. 19-27 ww. Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji.
 
Zgodnie z par. 8 ust. 29 ww. Regulaminu, po zakończeniu procedury odwoławczej,  70 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z oceny merytorycznej, zostanie zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
 
Kandydaci będą informowani o kolejnych etapach rekrutacji do projektu.
 

15-07-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ”.
 
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”.
Ocenie formalnej podlegało 79 formularzy rekrutacyjnych. W wyniku oceny formalnej 79  Kandydatów spełniło kryteria formalne (formularze oceniono pozytywnie pod względem formalnym i zostały przekazane do oceny merytorycznej)
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość”.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne (zostały ocenione pozytywnie  pod względem formalnym i zakwalifikowane do oceny merytorycznej)
 

09-06-2021

Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 21.06.2021 r. Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz rozpoczyna rekrutację do projektu  „Przedsiębiorcza Przyszłość”.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 21.06.2021 r.  do 08.07.2021 r.
 od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.30 - 15.30, w Biurze projektu: „Przedsiębiorcza Przyszłość” Stowarzyszenia NOWA PERSPEKTYWA al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.
 
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.
 
Szczegóły znajdują się zakładce REKRUTACJA

09-06-2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, iż w dniu  09.06.2021 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Przedsiębiorcza Przyszłość”, realizowanym przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz w ramach Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość” - DOKUMENTY DO POBRANIA.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami: Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”:

Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 695 400 554, e-mail: przedsiebiorczaprzyszlosc@nowaperspektywa2015.pl
http://www.nowaperspektywa2015.pl 

12-05-2021

Uprzejmie informujemy, iż zostały zaktualizowane dane kontaktowe do  Biura projektu „Przedsiębiorcza Przyszłość”
tel. 695 400 554, e-mail: przedsiebiorczaprzyszlosc@nowaperspektywa2015.pl
godziny otwarcia Biura projektu  7:30- 15:30 
 

Kontakt

Nowa Perspektywa

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34
telefon: 602 735 595
e-mail:biuro@nowaperspektywa2015.pl